Dance Dance Dance (ダンス・ダンス・ダンス, Dansu Dansu Dansu)

From Haruki Murakami’s novel Dance, Dance, Dance.
A personal project